That Gift of Five Pounds

By Rev. Dr. Lalrosiem Songate

Ei hla kungpui pu Rev. Thangngur hlaphuok in thingher khat le tuifar khat khawm vanram sumin an chang thei ti a lo hril angin Pathien rama ei thilpek chikte khawm hi Lalpan mal a sawm chun ra ropui tak an suo thei hlak hrim a nih. England nunghak Emily Davies chun Mizorama missionary sinthawa um, a ngaizawngpa khawm a ni el thei, Tv. Watkin Roberts chu a rawngbawlna țhangpuina dingin pawisa £5 (pound nga) a hung thawn vang vang a. Watkin Roberts chun pawisa chu a lo hmua, a mimal thil țul le pawimaw inchâwkna a hmang loin, Johan Chanchin Țha bumal chu an chawk țeu a, khawtin lalhai kuoma chun a thawn dar pei ta a. Chuonga a thawn darhai laia pakhat chu Senvawn lal Kamkholun kuomah a hung tlung a. Lal chun a umzie a hrietthiem naw leiin a lekhabu kawm a chun “Pu, nang ngei hung la mi hung hrilfie rawh,” ti a ziekin a thawn kir ta a.

Chu fielna a hang hmu hlim chun Watkin Roberts chu lawm hle dingin ring a um. Ei mithiem filawr, theological background nei kher naw khawma Missiologist hai awmirsuok ang phu suok thei, pu Dr. Lal Dena in a ziek dan lem chun Watkin Roberts chun hi ngei hi Makedonia kona a ni hih, tiin a ngai a tiin a ziek a nih (Christian Missions…, p.49).  Chuongchun tuivai ral kaia Manipur simthlang ramthim tak chu Chanchin Țha vara sun êng dingin hma a lak țan nghal ta a. Chuong hun laia an kuoma inchuk ve Manipur tieng mi Vaiphei thlangval pahni Thangkai le Lungpau hai chu fielin an inthawk suok ta a. Thangkai le Lungpau hi an kir tieng lam laka Kristienah an inpek nghal a, ei unau Vaiphei hai laia Kristien hmasa tak anni el bak ah an mipuihai laia pioneer missionary an ni bawk a nih. Tuhin anni pahni lim (statue) hi Lingsiphaia EOC hai hmunpuia inngir anni nghe nghe a nih. Țhuoitu hmasa hai chawimawi an thiem ngawt el!

Aizawl tieng an tlung nawk hnung chun Watkin Roberts chun rawngbawlna thei awma ngaiin nasa takin an buotsai zawm nghal a. Ama ta dingin Manipur rama hung um kha a theinaw leiin, a um sawng thei ding puhai Savawma, Vanzika le Thangchhingpuia hai chu tirin May 7, 1910 khan Senvawn an hung chuongkai a, Chanchin Țha rawngbawlna hlawk tak chu țanin a hung um ta a nih.

Chu rawngbawlna meiser chu hung indar peiin Manipur sim tienga eini tribal hnamchawm, tu hriet fuklo, saphai lem chun mihriem le ramsa inkara mi an mi ti hai khan Chanchin Țha zarin chatuona hringna ei nei chau niloin inchukna le hmasawnna kawng iengkima ei hung inkang duok duok el ta a nih. Krista Chanchin Țha kha lo dawng naw inla chu tuta khawsakna kawnga ei ngirhmun hi  ei phak naw ding zie a mak el a nih. Tuta ei ngirhmun hi ei changkang tina ruok chu an nawh. Ka ruolhai ramdang mi hung inzin hai chun Manipur hi Africa a Liberia ram ang an ti naw leh rural Thailand ang an mi ti pek hlak. Hmabak chu ei la hau hle!

Manipur sim tienga Watkin Roberts hmalakna a Chanchin Țha rawngbawlna hlawk zie hi, khawvel hmun danga khawm a tlukpui ding hril ding a vang hle a nih. Missionary hmingthang William Carey hai khawm kum sari zen zawn inrim taka an thaw hnungin ringthar pakhat an hmu țawk laiin, ei ni lai chu 1910 in Chanchin Țha a hung lut a, 1914 in inkhawmpui hmasa tak an nei a pastor R Dala khawm kha an ordain nghal bawk a nih. Chu umzie chu kum 4 sungin kohran Presbytery inkhawmpui nei khawp an um hman tina a nih. Ieng leia hieng lawm lawma Chanchin Țha laka hin ei sehnip el am ning a ta? A san dang ringthua hril ding tam tak um sienkhawm a dawnna mawl tak chu Pathienin a mi ditsak ema a nih.

Hieng po po hung ințanna chu Watkin Roberts ngaizawngnu Emily Davies in a nei tawk £5 (pound nga) tuipui ral hla taka inthawka a hung thawn vang vang kha a lo ni zing el. Emily Davies hin a pound nga thawn kha hre zui zing kher naw nih. Anachu a pound nga thawn leia hnamchawm ruolin Chanchin Țha ei dawng a ni ti hre sien iengtin tawp in am a lawm ding ei hriet nawh. Pathien rama ei thilpek tlawmte khawm nisien, ei hriet phak loa Pathienin malsawmin ra ropui tak an suo tir thei a nih ti hriet a țha awm ngei. Chuleiin Pathien rama thilpek ahin ei kut kei ngai nawng ei tiu!

Nk. Emily Davies hi Watkin Roberts a ngaizawngnu a lo ni tak tak a ni chun ngaizawng a nei fuk hle ning a tih! Eini rawi chun ngaizawng ei nei leh ei lekha inchuk ei bahla pha a, lungril sawlna le thikthusiet na in ei sip a. A hun hma a naupaia nuhmei pasal inneia, mani nun in suksiet pha na in ei hmanga. Ngaizawng nei leia pasietna khura inkuo lut ei tam taluo! Tienlai ei pi le puhai țawngbau an hril hlak, “Dittak hai le bahra khur” an ti hi thukhel let der a nih. Chu nekin dittak hai le car nal tawk taka chuong ham ham, annawleh dittak hai le pucca building inhawi tak hnuoia khawsak ding ti hai hi an dik lem a, tum seng bawk inla nuom a um. Watkin Roberts ngaizawng nei ruok chun a rawngbawlna a bahla pha naw a, bahla pha ta nekin a țhangpui lem a, nang le keiin kum khuoa hringna ei lo nei pha ve ta a nih. Ngaizawng nei hlawk tak chu a nih!

Facebook Comments

Leave a Reply