Pathien Thucha

TAKSA LE THLARAUA RINGTU KALCHAWINA

By: Rev. Kh. Thang Dailo

Scientist ropui Albert Einstein chun a naupa Eduard kawlah, “Hringna hi thirsakor(bicycle) a chuong ang a nih a; în bûkthlûk nawna dingin în tawl pei a ṭul a nih”a lo tih a. Hi thurawn var tak el hi ei Kristien nun kalchawina a khom hin indik hlêng a tih. Pathien ringtu Kristien chu harsatna le beidongna kar ah ringnain hmatieng pana a fe pei a ṭul si a. Ei hringnun kalchawina a hin thawdân ṭha tak ei nei naw chun tlûk a awl hle ding a nih. Ei thawdan ding ṭha tak nia ei hriet chu intlonpui ṭha nei a nih. Chuleichun Pathien le intlon hi ei kalchawi dan dinga poimaw tak chu a nih.

“Tukum chu Pathien ta dingin hun bîk – Bible tiemna hun bîk, ṭongṭaina hun bîk, taima taka Biekin inkhawm, ramthim ta dingin thawlawm tam lem thaw etc. etc. nei ka tih” tiin,” Kumthar thutiem(New year resolution) ei siemin Mid-night service a hai puithu takin ṭongṭaina leh inhlânna ei nei hlak a. Amiruokchu ei taksa nîtin sinthawna le khawsak dân (lonei, sumdawng, sorkar sinthaw, insûng sin, lekha inchûk, khawtlâng sin, pawlitiks sin etc.) hai ruok hi chu ei hriet fûk bêk nawh. Chuong thilhai chu thlarau tieng leh inmat bêk ah ei sie naw ni mei a tih. Chuleichun, Sungkuo maichâm siem hun, Bible tiem hun le Biekin inkhawm hun etc. hai hi mi tam tak chun Pathien le inpawl hun le lêng hmunkhatna hun ah ei hmang chau niin an lang. Amiruokchu Bible a Pathien mi le mithienghlimhai hi chuongang huna cho ni lovin, an taksa nîtin sinthawna le khawsak dân chu an thlarau nun leh a tumin an hmang naw niin an lang.

Châng thlang:

Genesis 5:22-24“Chun Mathusel a pieng hnungin Enok chu kum za thum sung Pathien leh an intlon(walk/lêng hmunkhat) hlak a, naunuhmei le naupasalhai a nei nawk tawla. Chuongchun Enok dam sung po chu kum zathum le kum sawm ruk panga a nih; chun Enok chu Pathien leh an intlawn hlaka; chun a um ta naw a; Pathienin a lâk hmang ta a nih”

Isai 40:31“LALPA nghâktuhai ruok chun an hrâtna chu siem ṭha nâwk an ta, mupuihai angin thlain hang vuongan ta, sâwl loin tlân an ta; châu loin lawnan tih.

Pathien le ‘intlon/lêng hmunkhat/fe hmunkhat’ ti umzie chu hunbi ruot le siem bîk hun chau ni lova nitin khawsakna a Pathien le intlon tina a nih a. Ei Bible châng thlanga Enok hi ei en chun Pathien leh an intlawn(lawn hmunkhat) hlak ti voihni lai ngaipoimaw taka ziek langin a um a. Genesis-a mihriem hmasahai, Enok a pâ le pû hai hi an chanchin hril ding ṭha rak a um naw a mani ding; nau an nei thu le an thi thu chau hrilin a um a. Enok ruok hi chu Pathien leh intlonhlak a ni thu le thî khom thi lovin Pathienin a kuoma um dingin a lâkhmangta ti thu ei hmu a. Pathien leh intlawn le lêng hmunkhat a ni leiin a bik taka(sipisial taka) Pathienin thina intem lo dinga a ti ni’n ring a um(Hebrai 11:5). Chun, mi dang thi lova Pathienin a lâk chu zawlnei Eliza(2 Kings 2:10) a nih a. Thuthlungthar hun, Isu hnuoia a um lai ngei, Hmêldanglamna tlâng a khan hnuoiah Mosie leh an hung ṭum a ni kha. Chun, ei Bible thuthung ropui takel – ‘thina intem lo’ ding mihriem an um thu le rupture huna Isu ringtuhai a hring puma vân tienga lâk kai an ni ding thu hi, Enok le Eliza a inthok hin suk chiengin a um bok a. Pathien le intlon hlak hai chu Pathien khoma poimaw takin a sie niin ei hmu thei. Chun hnuoia ei taksa khosakna/kalchawi le ei thlarau kalchawina hi an mat tlat a ni zie hihin a sukalng chieng hle el.

Kristien thlarau kalchawi chi thumhai: Kristien nun ram hi Isai 40:29-31 a hin chieng taka hril lang niin ka hriet. “Lalpa nghâktuhai ruok chu an hrâtna siem tharin um nawk an ta, mupuihai angin thlâin(1)vuongan ta, sawl lovin (2)tlânan ta; chau lovin (3)lawnan tih.” Ei Kristien nun ram hi chi thum – tlân, vuong le lawn in ei hmang hlak a. Kohran hai hi hlimna insâng tak neia, hrât taka rongbawlna a hai ei tlân zur zur châng a um a. Rivival boruok ei dong huna hai lem chun mupui angin khawvel buoina chîm phâk lova thlaa vuong angin ei um hlak. Amiruokchu chuong ang hun chu a tam naw bâk ah a sawt ngai nawh. Kohran haiin ei hun ei hmang rawnna tak chu a lawna lawn hun hi a nih. Chu hun tak chu chau lova ei lawnna ding hun chu a nih.  Biblea mi ei hung târlang Enok khom hi a nitin nun le khosakna ah Pathien leh an intlon dep dep hlak niin ei hmu.

Kohran hrât le hlim ei inkhina hmol chu revivalhunlaia avuonga vuongle a tlâna tlânhun hi a niin an lang a. Tlângsîpa (hmêl danglamna tlanga), vanram tlafuola, vân mi Eliza le Mosie-hai khom an hung hiel hun ang hi kohran ta ding chun hrâtlai le hlim hun ah ei ngai hlak. Tirko Peter khom inhoi a ti bêk bêk leiin bawkte khawa chutaka um chu a rot hiel kha a na. Amiruokchu Lalpa Isu khan Peter rotna kha a ngaisak naw hle a, don khom a don naw niin ei hmu. A san ni dinga inlang chu, tlângsipa khan um sawt ding an ni naw a, phairuoma harsatna chitin reng kâra khawsa ding an ni zie a hriet lei ni dingin an lang. Amiruokchu harsatna kâra chau si lova ei lawn ṭeng ṭenghun hi ei hrât lai chu a lo ni lem ding a nih.

Beidongna le harsatna ei tuok laia Pathien le intlon nachâng ei lo hriet naw khoma Pathien ruok chun a mi thlathlam ngai noh. Emmau khaw lampuia Kleopa le a ruolpa, Juda haiin Isu an that pêk leia beidong taka lampuia an intlon laiin Lalpa Isu Krista chun a lo intlonpui zing thu ei hmu a. Ei hringnun lampui hraw ve a hin Isu hi intlonpui ei ta; ei kuomah um a ta, ei buthlêng awtna a hai khom ṭhangin mal a mi sawm ngei ngei ding a lo nih.

Thlaraua kalchawina:

(1). Hlim le hlimnaw pawl: Hlim pawl (taksa chângna, lâm, tlûk, ṭonghrietlo etc. chang pawl) le changnaw pawl hai inkarah inhrietthiemnawna a um thei hlak. Hlim pawlin ala lam theilohai chu thlaraua inhnuoi le hratlo anga ngaina an nei theia. A hlimnaw pawlhai hlak chun tlarau indiklo chang le taksa phurna mei mei ngaisâng le Pathien ram sin (rongbawlna/service) tieng ngaisaklo anga ngaina nei thei a nih. Hieng ang deu hin Korith khuoa ringtuhai  khom an lo buoi ni mei a tih. Tirko Paulan an kuomah Thlarau thilpek chi tum tum a um zie a hril pha hiel a ni kha (I Kor 12).

Hlim pawlhai hriet thiem theina dingin (Luka 10:38-42) Martha le Mari haiin Isu an lo tlung thu hi en ei tih. Martha chun Isu inhoi taka an ina a tlung theina dingin sawl takin sin (service) a lo thaw a. Mari ruok chu Isu bula um inhoi a ti taluot leiin a fesan thei nawh a. Martha chun a zuorpuina Mari chu a hal/kawk hiela. Amiruokchu Lalpa Isu chun Mari chu a thaw ṭha lemin a ngai tlat el. Pathien hin ama ta dinga sin(rongbawlna) nekin ama ei ngaina le a kuoma um ei thlâkhla ngawi ngawi hi a lawm a lo nih. Miin Pathien hmangaina, a ngilneina le zangaina a hriet leia a lâm, a tlu, a taksa  kontrawl theilo khopa a umhai hi hrietthiem chi a nih. “Sawnu, sawpa saw kohran sin, thawlawm etc. a ieng ni bar lo, a hlimin a lam hrat vieu sia” tia endong el hi thil indiklo ni theiin an lang. Pathien thlarau chun ei taksa – ei thluok varna le ngaituona, ei taksa phurna(emotion), ru le châng chenin a sundarin a sunkoi theia, ei thlarau chunga khom thuneitu a nih. Pathien thlarau sinthaw dan hi eini hriet thiem dan ang chaua sie lo ding a nih.

Thlarau ram le thlaraua mihai umdan le khosak dan hi ei hrietpui thei naw tam tak a um. Tirko Paulan hi thu hi chieng takin a suklang a. 2 Kor:1-6 ah “…..taksain amanih a um ka hriet nawh, taksa lovin amanih a um ka hriet nawh. Pathienin a hriet, vân thumna meuva khin zuk lâkin a um. ……Paradisa lâka a um le, thu hril thei ruol lo mihriem hril thiengnawhai dâm chu a hriet ti ka hriet”tiin thlarau rama a thil tuok a hril a. Chuleichun mihai thlarau rama an tonhriethai hi sawisel el chi niin an lang nawh. Marin a laizawnnu Martha ang lova  rongbawlna neka Isu kuoma um a thlang lem anga Pathien le thlaraua inpawl an ni el thei a nih. Tirko Paula ruok chun hi a thil tuok le chang hi suong thei a nia; amiruokchu suong nêkin a hratnawnahai chu a suonglem thu a hrisa hi a poimaw khop el ( 2 Kor. 12:9).

Ei hriet dinga poimaw êm êm chu Tirko Peter khom hmeldanglamna tlanga, vanram tlafuol a hei tuok meu khan chu bawkte khaw a rot el a ni kha. Amiruokchu, hieng ang changtuhai hin ei chang insângbika ngai le midang hmusitnaa hmang ding a ni nawh. “Kan kohran Upa hlim naw zie le a thlarau mi naw zie” tia ngaidân nei el hi chu Pathien thlarau dit dân  a ni ring a um nawh. Chuong ang mi chu kohran lai hin hmu ding le an ṭongbau hriet ding a um rop el. Hlim hmel khom put thei lova harsatna kara lawn ṭen ṭeng hai hi mihlim indik tak an ni rop el ti hi hriet a poimaw khop el.

(2). Taksa rama kalchawina:Ei ram le kohran mihai hin ei nitin sinthaw le khosakna a hai hin Pathien leh ei intlon am le? Ei ram economic, social, politics le moraltieng ei tlâk inhnuoi zie hi hril a kâi niin an lang a. Hilai zing hin Kohran inkhawmpui, crusade/camps, le ṭongṭai (zankhovar, bungei, ni 40 ṭongṭai etc.) ursun le ropui takin ei thaw zing a. Hi hunhai chau hi Pathien le lênghmunkhat dân dinga pawimaw ah ei ngai a manta ding?  Amiruokchu ei ram le hnam sietna hlak chu a zuol deu deu niin ei hril bok si. Ei nitin khosakna haiah Pathien le ei intlon naw leia hienga ei ram hi tlasie a ni ring a um lem ngei. A kâr chun, kohran anga ei rongbawlnahai hi a hlawsam dêr a man tah ti hiel dingin a um. Chuleichun Kristien hai hin ei sinthawna hmun seng – lonei, sorkar sin, company sin, sumdawngna, lekha inchûkna, pawlitiks sin, mission/kohran sin etc. a hai hin Pathien leh ei intlon am ti inngâituo a hun hle niin an lang. Ringtu mimal tin hi Pathien le intlon/fe hmunkhat hlak ni inla chu ei ram le hnam khawm tuta ngirhmun nêk hin chu a changkâng  lem ring a um.

Thukhârna:Ei taksa le thlarau kalchawi a hin Pathien le intlon ei ta. Lalpa Pathien le intlon nuomtu le nghâktu ei ni phot chun ei hrâtnahai siem tharin um a ta, ei mimal khawsakna le ram le hnam khoma malsawmna dong ngei a tih. “Lalpa nghâktuhai ruok chu an hrâtna siem tharin um nawk an ta, mupuihai angin thlâinvuongan ta, sawl lovin tlânan ta; chau lovin lawnan tih.” Amen.

 

Pathien hmang tlak dinga pieng

Rev. Dr. Lalrosiem Songate

By: Rev. Dr. Lalrosiem Songate

“Nang hlimin lawm I ta, ama pieng chun mi tamtak lawm bawk a tih,” (Luka 1:14)

Khawvela hin mihriem tamtak ei pienga, thenkhat chu nu le pa lunginzingna dinga pieng dam, thenkhat chu mi thina dinga pieng dam, mi sietna dinga pieng dam, mi natna dinga pieng dam ei ni a. Pieng man ei nei tawlnaw ngei! Baptistu Johan pieng ding thu vantirkoin a hrillawkna ruok hin chu a piengna hin a nu le pa suklawm a ta, mi tam tak khawm an lawm bawk ding a ti a nih. Pieng man a um bik awm ngei!

Baptistu Johan a nu le pa chu Zakaria le Elizabeth an na, thiempu hnama mi ve ve innei an nih. Anni nupa hi mi fel le sawisel bo, Pathien thupek hai khawm zawm tlat mi an nih. A pawi pekna chu tar tak anni chen khawma nau neilo an nih. Tienlai chun nuhmei ching, nau nei theilo ni hi thil vangduoi thlak tawpa ngai a ni a. Nau a khawm nau pasal an neinaw chun nuhmei hi an pasal hai laka an ngai a ngam thei tak tak naw a ni awm. Jakob a nuhmei Leah khawm kha a pasalin a tumnaw sa a a nei a na, dit khawm a dit bek naw ning a tih, nau pasal Reuben a hei nei pek khan, “.. tuhin chu ka pasalin mi hmangai tang a tih,” (Gen.29:32) a ti chau a na. A pasal Jakob hin ditlo deu hin sawisak hlak a ta, a pu Laban a dit lei le a sangnu Rakil kha la hlawsuok a nuom tlat leiin nuhmeiin a nei tawk tawk khawm ni mei a tih. Nau pasal pathum a hei nei pek zet khan chu “.. ka pasalin mi zawm tang a tih,” (Gen.29:34) a ti nawk chau a ni kha. Chuong ang kara nuhmei ching, nau neitheilo hang ni chu inzak a um a, muolphona a ngai a nih. Elizabeth khawma an rai ti a hriet hlim chun, mi laka ka hmingsietna inkhumna dinga Pathien thil mi thaw pek a nih, tiin a hriel hiel a nih (Luk 1:25). Chuonga khawtlang mithmua nau neitheilo a muolpho taka an um lai khawmin Lalpa laka an nuor chuong naw a, ringum takin an thiempu rawngbawlna ah an inpek tlut tlut lem el a nih.

Hienga ringum taka Lalpa rawng an bawl hnungin an hun nuhnung tienga Lalpa malsawmna an dawnga, naua khawm nau nuhmei nilo, nau pasal ngei, nau pasal a khawm a nu le pa chau niloin mi tamtak lawmna intluntu ding nau an hung hringsuok ta a nih. Baptistu Johan thilthaw ding Luka in a hrilna a chun “Israel thlahai tamtak Lalpa an Pathien kuom tieng innghattir nawk ding” ti le “pahai lungril chu nauhai tienga innghattir ding dam, mi kawmawhai chu  mi feltak varna tienga innghattir ding dam, Lalpa ta dinga mihai lo buotsai dingin” tiin a hril a nih. Hi taka a umzie chu Israel mipuihai le Thlarau tienga hartharna nasa tak leiin khawtlang le insung tieng haia khawm insiemtharna nasa tak an tlun ding tina a nih.

Hihi Israelhai ngirhmun le ei hang en chun thil rapthlak tak a nih. Kum 400 lai veng vawng Lalpa laka inthawka thucha an dawng taknaw hnung, Lalpa zawlnei hrim hrim hmu ding le hril ding an um taknaw hnung, Pathien tieng hrim hrim a re a a re tawk tawk hnungin Baptistu Johan hmangin Isu Krista hungna ding lo buotsai lawkna in Pathien a mipuihai lai a hung che tan nawk ta ding a nih. Chutaka dinga Pathien hmangruo thlang chu Baptistu Johan hi a hung ni ta a nih! Daktawr hai dam hi damnaw inrim em em enkawla sukdam nawktu anna, an va hlu de aw! Zirtirtuhai dam lekhathiemlohai lekhathiem le bengvar tak taka cher suok hlaktu an na, an va hlu de aw! Israel mipui, an Pathienin kum 400 veng vawng a nghatsan hnunga an Pathien inhem hmang hnung hung keihem nawka amipuihai le inremtir nawk thei khawpa rawngbawlna hring hung intluntu Baptistu Johan mawl hi a va hlu ngei! A piengna hin a nu le pa muolphona chau an khum naw a, Israel mipui po po, an Pathienin a nghatsan tak leia an muolphona inkhumpektu a nih! Dam man, pieng man a nei khawp el!

Luka 1:17 tawp tienga Elijah lungril le thilthawtheina putin a ti hi, amahi Elijah kha tina an naw a. Thuthlung Hluia Elijah le Enok kha thi loa van kai anni a, anni kha hnuoia la hung thi nawk ding ang deua ngaidan nei ei um hlaka, hihi indiklo a nih. Eini vawisun ringtu dama umhai khawm hi Isu hungin a mi nang chun thiloa vanram kai ding vawng ei nih. Rapture huna thiloa vanram kai dinghai in entirna lem an nih. Elijah lungril le thilthawtheina a ti hin Elijah hun lai le a tekhina lem a nih. Elijah hun laia a ram mipuiin an Pathien nghatsana an lal Ahab rawia Baal pathien an bieksan angin Johan hun lai khawm hin a ram khawpheka Pathien nghatsan an ni a. Elijah hun laia Israel mipui tamtak Baal laka inthawka Pathien tieng a thuoikir angin Johan khawm hin Pathien thilthawtheina nasa tak leiin Israel mipui tamtak Pathien tieng a keihar ding a tina lem a nih.

Hieng khawpa nasa a Pathienin a hmang nasan chu ama Baptistu Johan khawm Pathien hmang thei dinga a lo insie tum lei a nih. Lalpan ieng angin mi hmang nuom sienkhawm a hmang thei dinga lo insie tum chuong loa mi thaw thaw thaw thei vawng, mi fak fak fa thei vawng ei ni chun Lalpan mi hmang ngai naw nih. Baptistu Johan kha Thuthlung Hluia Nazarite dana Lalpa ta dinga insie tum a ni a, zu le uoiin hrim hrim thawlo a nih. Tulai nisien chu zu le drugs ti chau niloin hawp le hmuom hai laka khawm insie kieng mi ani ding a nih. Hi ang dan hi ei zui ding tina niloin eini khawm Lalpan a mi hmang ei nuom chun a hmang thei dinga ei insuk thienghlim a ngai a nih. Hieng anga Lalpa hmang tlak dinga mani lo insuk thienghlim hlak mi eini chun Baptistu Johan anga nu le pa le mi tamtak suk hlimtu le suk lawmtu ei ni ngei ding a nih.

Entawn Tlak Tlangval Josef Mawl Kha (Matt. 1:18-25)

Rev. Dr. Lalrosiem Songate

By: Rev. Dr. Lalrosiem Songate

Isu piengthu ei tiem hin Krismas hun leh ei ngaizawm hlak bawk lei ninga ta, naute Isu bak ah Bethlehem bawngin, khawsak mivar tihai Krismas ruoițhe le lengkhawm hai leh ei ngaituo zawm rawp hlaka, a pa Josef, ân siengna tak khawm annaw bawka, ngaituo zawm a hlaw tlawm hle hlak anih. Amiruokchu a chunga ei Bible chang thlang sunga khin hi Juda tlangval Joseph mizie ngaisang um em em hriet theia umhai hei tarlang zawk ei tih.

A hmasa taka Bible in a mizie a mi tarlang pek chu mi feltak a nih, a ti a. Ei țawnga mi feltak a ti hin “tak” ti hin superlative degree anga hmanga ama neka fel tukhawm um talo, mi po po laia feltak tina anga hmang chu ninaw ni a. Hi kawnga hin ei țawng hmang dan hi fimkhur a ngai el awm de. A sap țawnga lem chu “And Joseph her husband being righteous …” (Matt. 1:18 Young’s Literal Translation) tiin comparision degree iengkhawm hmang loin a hril el a. Eini khawma ei inlet dan ding chu “Chun a pasal Josef chu mi feltak” ti nekin “mi fel a na” tia inlet ni lem el sien an diktak awm ie.

Hitaka mi fel a ti hi ieng ti kawnga fel a ti am ning a ta, annaweh eini rawiin mi fel ei ti hai hi iengti kawnga fel ei ti am ning a ta? Ei khawtlanga hai khawm tlangval le nunghak țhenkhat “a fel de aw” ei ti an um rawp hlak a. Fel le felnaw ei inkhina iem a ni tlangpui a? Hi thumal hi a sap țawnga chun ‘righteous’ ti a na, chuchu “fel” tia inlet tlanglawn hrim a nih. Hi thumal hmang dan a hin theological term le general term a țhe theiin a um a. Theological term hin Pathien tieng hrilna a Pathien felna ei ti hai, mihriemhai Krista zara thiemchang ei nina leia mi fela ngai ei nina hai ning a ta. General term ei ti hmang dan tlanglawn a chu mi țha deua ei ngai hai hi ‘a fel’ ei ti hlak a. Hilaia a hmang dan khawm hin general term, hmang dan tlanglawna a hmang el nia ngai ding a nih.

Isu nu Mari pasal Josef khawm hi khawtlang a khawma mi fela hriet hrim hrim, mi lungril tluong, uongthuongna neilo, Pathien hre mi a ni bawk a nih. A felna pakhat Bible a ei hmu chu a nuhmei huol lai zing anrai ti a hriet khan suk muolpho zawnga thaw loa to țawka ințhepui a fe san el a lo tum a nih. Hilai thu hi Bible in tluong putin a zuk ziek ela chu Josef in a hriet hlima a lungril nat dan ding, mak a ti dan ding le a beidawng dan ding dam hang ngaituo zui met in la. Tlangval thengthaw, lungril tluong le fel em em, hmabaka nuhmei neia sungkuo indin dinga inngaituo a nunghak khawm fel taka a ihriet Mari le ngei innei dinga in suk fel ta hnunga, a nuhmei huolin pasal dang laka nau a lo hei pai el ta chu rapthlak tak chu a nih! Nunghak tlangval inngaizawng hman an ințhe hin khawsawtin an kurinkuk hlak a na, Joseph ta ding chun harsa ve hleng a tih.

Mithiemhai hril dan chun Judahai dana innei dinga inhuol tahai hi nupa ang thoa ngai anni a, nuhmei dang pasal danga chetsuol hi uire le thuhmuna ngai anni hlak. Josef khawm hin a nuom chun a nuhmei huol Mari chu uire a intumin a hêk theia, Mari khawma lunga denghlum chen a tuok thei bawk a nih. Josef ruok chun a ngaizawngnu hin inphatsanin pasal dang laka nau lo pai sien khawm lungsena suk muolpho hi a tum ve nawh. Mi lungril ngilnei tak chu a va ni ngei! Tlangval țhenkhat an ngaizawnghai muolphona ding le hmingsiet theina ding ngaituo lek loa an nuom nuoma nuhmei chunga che tla an um hlak. Ei sawsaiti a hai hin pasal nekin nuhmei ta dingin hmingsiet le muopho a awl em em, hieng hi tlangval fel chun an veng pek hlak ding a nih. Tlangval hai hin ngaizawng nei dan a hin Josef hi entawn dingin a tha hle!

Chuonga a ngaizawngnu fe san el dinga a lo inngaituo lai chun a mang tieng Pathien vantirko in a hung inhriettir a, lungawi takin a nuhmei huol Mari chu a nei ta a. A nuhmei huol Mari inrai thu a hrieta beidawng taka a um laia Pathiena inthawka hrilfiena a hang dawng hnunga a lungril zangkhai dan ding le a hlim dan ding thlawt chu lawmpui a um hle! Juda mi an nia, Messia hung pieng ding le nunghak inthieng inrai dinghai khawm zawlnei hrillawkna hretu vawng kha an ni ding a na, chu hrillawkna tlungkimna ding kha a nuhmei ngei a lo ni zing ti a hang hriet lem chun a lawmna nasa zuol hle bawk a tih.

Chun Josef fel em em na chu ansumtheina hi a nih. A nuhmei huol Mari inrai chu Pathien thilthaw ani ti a hriet a, a nei nghal a. Amiruokchu chang 25 na kha ei hang en a, “nisienlakhawm, nau pasal a nei hmakhat chu a pawl nawh a,” tiin a hril a. A tlangval lai po po khawma insum theia nuhmei laka pawrche der lo, nuhmei a nei hnung khawma pawl el loa lan sum ngat ngat thei chu rapthlak tak a nih. Nuhmei inrai lai pawllo ding ti dan khawm a umnaw a, pawl theilo khawm an chuong bawk naw a. Amiruokchu a nuhmei hi nunghak inthieng lai zinga inrai ani bak ah Pathiena inthawka inrai ani bawk leiin Pathien inzana leiin ansum el chu a ni awm. Eini rawi ei innei hma tak ngiel khawma insum zo lo hai ei ni a, Josef ruok chu a nuhmei nei hnung chen khawma Pathien inzana leia lan sum fan fan el chu mi fel chu a ni tak meu el anih. Insumtheina hi quality pakhat a na, a bikin nunghak tlangval hai nuhmei pasal thila insum el chau niloin thil dang dangahai khawm mi insumthei ni hi mani mihriem nun hnena pakhat ana, inchuk tlak tak a ni bawk a nih. Fak le dawn thua dam ei du lei ela fak teu teu hin hrilselna nekin hriselnawna an tlun lem a, iengkima a huntawk hriet hi a pawimaw khawp el.

Josef chan hi Juda tlangval po po inhnar khawp a nih. Juda nunghak po po laia Messia insiengna dingin Pathienin Mari a thlanga, chu pasal ding le Messia naute enkawltu dingin Juda tlangval po po laia Josef Pathienin a hang thlang bawk a. Hieng lawma chan țha chang dingin a hringnun khawmin a zir bawk a nih. Suolna le țhatna hrim hrim hin hnungzui a nei senga, suol thawtu chun suolra sik a ta, țhatna thawtu chun țhatna ra a sik hlak bawk. Mi lungril fel le tluong, mi insumthei le takinning ni la, Josef angin mi inhnar i ni ding a nih.