Easy Viola- Nuhmei Suolluina Hmangruo

Ruihlo Easy Viola

Khawvela hin nuhmei tamtak suollui an ni rawpa. Suolluia um tamtak hai chun an thiltuok chungchanga thaw ngaina an hriet chuong naw bawk. Nuhmei suolluina dinga hmangruo ṭha em em damdawi chikhat siem suok a ni a, chuchu tulaia social media Facebook le a dang danga hai hin hril a hlaw hle a hriet a nih.

Chu an thil siemsuok damdawi hming chu “Viola Easy” ti a ni a, misuol haiin nuhmei an nuom nuoma suolluina hmangruoa an hmang anih. Party na hai, club a hai le hlimhlawpna hmuna fe hlak hai hin hieng thu hi ei hriet a pawimaw hle a nih. Hieng damdawihai hmangin nunghak tamtak khawmuol hreloin an siema chuchun an nuom tawkin an suolluia an sawisak ta hlak a nih.

Viola Easy taksa a athawk dan chu mi hip mupin an umtir a, inhâi hmuoiin an umna hmun le hun hai khawm hre mumal theiloin an um a, lungril nuomna le nuomnawna iengkhawm nei thei loin a siem hlak a nih.

Viola Easy annawleh Easy Viola an ti hi “party drug” annawleh “rape dating”dam an ti a, damdawi chikhat Gamma-hydroxybutyrate (GHB) hmanga siem a ni a. GHB hi natna dang dang an tlung tir thei leia sawrkar thilkhap a ni a, thina chen khawm an tlungtir thei bawk anih.

Hi ruihlo hi hriet an takna chu a tui, a mum le a phit khawmin a um a, chun rim a neinaw a, hângna (taste) hrim hrim khawm a neinaw bawk a nih. Hilei tak hin Club le party na hmuna hai mi hrietnaw kara an thildawn haia pawl pek a awlsam em em a nih. Hieng ang ruihlo hmanga party na le disco na hmuna nunghak tamtak an thu le hla niloa suollui hlak anni ti report a tam hle bawk a nih.

Easy Viola I fak a ni ti iengtinam hre thei I ta?

Min an fak/dawn a inthawk minute 10 le 20 inkar sungin a taksa ah a hung thawk ṭan nghal a. Chutaka taksa a ahung inlang dan hai a nasa le nasanaw hai hang tarlang ei tih. A fa/dawn tu in a fak/dawn rawn dan izirin a taksa a anlang dan a danglam thei bawk a nih. Fak/dawn rawn lem chun thina an tlun thei bawk a nih.

Taksa a anlang dan chu imu a suk suoka,, sawl em em le chau em emin an inhriet a. An luok a suok chang khawm a um bawk. An ngaituona a mumal naw a, an ngir tlûn thei naw bawk a. A ṭhen chun inthuok harsa an ti a, BP khawm a hung inhnuoi a. Ngaituona fîm an nei theinaw leiin nuom le nuomnaw iengkhawm an hril thei ta ngai nawh. A châng leh hmu dam an neia, thlaphang le lungsen deua khêk suok chang an nei hlak bawk. Hun sawt tak khawmuol hre loin an in ngat ngat hlak bawk a nih.

Ei hril ta angin hi ruihlo hi rim neilo, hângna nei bawk lo ani leiin hriet an tak leiin mi tamtak an hrietnaw kara in fak tir anni hlak a nih. Min a fak ani ti fiena dingin laboratory a test naw chun an hriet chieng thei naw bawk a nih.

Hieng laka nuhmei hai an himna ding chun an fimkhur hi a pawimaw hle. Hotel le partyna hmuna hai khawm mani fak le dawn ding hrim hrim mani ngeia laka, fak zo dawn zo hma chu naw dang nghatsan ṭhaklo ding. Ruol le um khawm zing hi himna pakhat a ni a, min fak ding dawn ding an mi pekhai khawm lak mei mei naw a ṭha bawk.

Hieng GHB ruihlo hi hming dang dang khawm a put a, chuonghai chu Blue Nitro, Pumps of Cherry, Methamphetamines of cherry, Easy Girl, Gamma G, Ecstacy Liquid, Lemon Drops, Natural Dream, Poor man’s Heroine, Scoop le Vita G hai an nih.

Hieng thil laka fimkhur dingin mani sungkuo, laina le ruolṭha hai thei ang anga fimkhur dinga inhril dar a pawimaw hle a nih.

Hieng ang thil social experiment an thawna video Youtube ah mi hi a hnuoia hin hmu theiin a um:

 

Facebook Comments

Leave a Reply